Công cụ tính doanh thu cược

Số lượng người chơi
Tỷ lệ phần trăm giữ
Doanh thu trung bình hàng tháng%
Tiền gửi hàng tháng trên mỗi
người chơi
Tổng doanh thu hàng tháng của bạn
* Tính toán dựa trên có 50/50 cược của cả hai bên
* Doanh thu cược (GGR) là số tiền đặt cược trừ đi số
tiền thắng cược được trả lại cho người chơi.
Đó KHÔNG phải là lợi nhuận của trang cược thể
thao của bạn